Projekt 6.1 Paszport do eksportu

Velis Sp. z o.o. Sp. j.
ul. Podole 60
30-394 Kraków

Kraków, 29.03.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zlecenie: Przygotowanie wraz z tłumaczeniem oraz wydruk katalogu promocyjnego – 3500 sztuk zgodnie ze specyfikacją w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Specyfikacja zlecenia:

  • Ilość stron 3xA4
  • Zdobienia: folia mat na okładce
  • Grubość: min 300 gramów
  • Kolor 4+4
  • Tłumaczenie tekstu polski na angielski https://support.velis.pl/ticket/post/download-file/?fileId=8633
  • Przygotowanie do druku pliku produkcyjnego na podstawie projektu dostępnego pod adresem: https://support.velis.pl/ticket/post/download-file/?fileId=8970 (link aktywny do terminu składania ofert).
  • Ilość sztuk: 3500
  • Dodanie do projektu informacji dotyczących dofinansowania wydruku
  • Ulotki

Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z właściwym rozporządzeniem Komisji (WE)

Oferta powinna być ważna minimum do: 31.08.2013 r. Oferta powinna być przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby firmy, wskazany na pierwszej stronie, lub też drogą elektroniczną na adres: adam@velis.pl Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej i w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym. Termin składania ofert upływa w dniu: 04.04.2013 r. do godziny 13:00

Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje, które mogłyby mieć wpływ na treść składanych ofert. Kryterium wyboru oferty jest cena.